Undervisningen i specialklasserne

Formålet med specialklasserne er at fremme den sociale og faglige udvikling hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i folkeskolelovens formålsbestemmelser. Derfor tilrettelægges undervisningen, så den enkelte elev udvikles og udfordres både fagligt og socialt med særlig hensyntagen til elevens problemfelter.

Undervisningen skal sikre, at eleverne opnår gode muligheder for enten fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller beskæftigelse på særligt tilrettelagte vilkår.

Undervisningen i folkeskolens fag tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevernes indlæringsforudsætninger.

Det betyder, at

  • der trænes i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager hensyn til elevernes vanskeligheder.
  • der udvælges særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven.

Undervisningen i specialklasserne tilrettelægges helt og holdent efter elevernes behov og kunnen.

  • Der stilles krav, der passer til den enkelte elev
  • Eleven får mere tid til at lære
  • Eleven får mere hjælp i timerne
  • Eleven arbejder på eget niveau og med egne materialer
  • Elevens selvtillid styrkes

I indskolingsgruppen lægges vægt på både leg og læring. Indlæring af tal og bogstaver påbegyndes først, når den enkelte elev er parat indlæringsmæssigt. Også i disse klasser tages udgangspunkt i den enkelte elevs faglige - og sociale formåen.

Eleverne modtager undervisning i de fleste af skolens almindelig fag. Dog lægges der især vægt på dansk, matematik, engelsk, værkstedsfag, madkundskab, idræt og svømning. I de ældre klasser tilbydes der kursus i biologi, fysik/kemi og evt. tysk.

Undervisningen foregår i klassens trygge miljø. Idræt, svømning og værkstedsfag foregår på tværs af klasserne i G-klasserne. Til idræt forventes det, at eleverne klæder om og går i bad efter timen.

Lektier aftales individuelt mellem elev, hjem og skole.

Som i alle andre klasser arrangeres der i specialklasserne lejrskoler, ekskursioner og teaterture.